Aby wyświetlić zawartość tej strony musisz zainstalować Flash Player

Get Adobe Flash player

 
spa

Menu:


Komunikaty:

data

data

data

data

data

KONTAKT:

Parafia Św. Wawrzyńca
w Kutnie

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 4
99-300 Kutno
tel. +48.242542411
parafia@sw-wawrzyniec.pl

Kancelaria Parafialna
tel. 661-086-366
czynna pn-sob,
godz. 10-12, 16-18
w sobotę tylko do 12

Cmentarz Parafialny
Radosław Kret
tel. 600-991-643


Wawrzyniec

ADMINISTRATOR:

login:

hasło:

zaloguj

PRZYJACIELE PARAFIi:

Netstar Kutno

ADMINISTRACJA CMENTARZA

Administracja miesci sie w budynku przy wejściu na cmentarz przy ul. Cmentarnej 3.
czynne:

poniedzialek , sroda , piatek 8 - 12.00
wtorek , czwartek 8-12.00 i 14-16.00
sobota 8 - 11.00

kontakt telefoniczny, tel. 24 254 71 52

PLAN CMENATRZA NA DOLE

oplaty na cmentarzu

Jeśli chodzi o opłaty na cmentarzu i utrzymanie cmentarza - obowiazuje Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. 2000 r. Nr 23 poz. 295 ze zm.) z poprawkami. Dodatkowe przepisy szczegółowe zawarte w Synodzie Diecezji Łowickiej.

Najwięcej pytań dotyczy opłaty dzierżawnej za groby, dlatego przypominamy ze:

Art. 7. 1. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20.

2. Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione.


Orzeczenia sądowe w sprawach dóbr osobistych związanych z kultem pamięci zmarłych i z przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych


Sąd Najwyższy wypowiedział się w niepublikowanym wyroku w składzie 7 sędziów, III CRN 455/90 z 11 grudnia 1990 r. za uznaniem prawa do pochowania i do grobu jako jednego prawa do pochowania.

W wyniku pochowania w grobie ziemnym następuje nabycie korzystania z grobu ziemnego, tj. z miejsca pod ten grób, na okres dłuższy od 20 lat tylko pod warunkiem uiszczenia co 20 lat stosownej opłaty (art. 10 ust. 1-2 ustawy z 1932 r., tak samo art. 7 ust. 1-2 ustawy z 1959 r.).

Osobie, która mimo upływu terminu oznaczonego w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 1972 r. Nr 47, poz. 298) nie dopełnia warunków z ust. 2 tego artykułu, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez zarząd cmentarza z przeznaczeniem na grób, chociażby nadal stale odwiedzała grób i utrzymywała go w należytym stanie (niepublikowana uchwała SN z 29 marca 1977 r., III CZP 17/77).

W myśl art. 23 k.c. dobra osobiste człowieka pozostają pod ochroną prawa cywilnego. W orzecznictwie utrwalił się pogląd, że dobrem osobistym człowieka jest również kult pamięci jego bliskich zmarłych (niepublikowany wyrok SN z 13 lipca 1977 r., ICR 234/77).

Ze względu jednak na dominujący charakter dobra osobistego prawo do grobu nie podlega regułom dziedziczenia. Prawo do pochowania w danym grobie przysługuje z reguły określonym osobom, które same grób urządziły lub dla których został on urządzony (wyrok SN z 13 lutego 1979 r., ICR 25/79, OSNC 1979, nr 10, poz. 195).

Wzgląd na jakość grobu (ziemny czy murowany) jest obojętny, bo kult pamięci osoby zmarłej nie polega na wybudowaniu droższego grobowca czy nagrobka. Również nie rodzi żadnych praw do pochowania zwłok w grobowcu ani samo uczucie, ani powoływanie się na rzekomą wolę zmarłego (niepublikowany wyrok SN z 7 marca 1974 r., ICR 54/74).

Z uwagi jednak na dominujący charakter dobra osobistego względy majątkowe, takie jak pokrycie opłat za wykupienie grobu, nie mogą decydować w razie sporu o ustalenie uprawnienia do grobu osoby najbliższej (wyrok SA w Łodzi z 5 maja 1992 r., IACr 140/92, OSA 1993, z. 4, s. 48-51).

"Z chwilą bowiem śmierci powstaje po stronie członków pozostałej rodziny prawo osobiste kultywowania pamięci o zmarłym. Uczuciom z tym związanym (dobru osobistemu) nie jest obojętne, gdzie i z kim zmarły ma być pochowany, a gdy już został pochowany, czyje zwłoki mają być jeszcze pochowane w tym samym grobie. W ten sposób może dojść do konfliktu interesów między osobami uprawnionymi do pochowania (Stanisław Rudnicki, Sędzia Sądu najwyższego w stanie spoczynku).

W parafii Sw. Wawrzynca można nabyć książkę na temat Cmentarza Parafialnego w Kutnie. - więcej informacji tutaj


 
spa   block  
spa Parafia Świętego Wawrzyńca w Kutnie - strona parafii i kościoła
Strona wykonana przez firmę Netstar